Lijdt u letselschade na een bedrijfsongeval?
Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos!

Letselschade door een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben, zeker als u bij het bedrijfsongeval gewond bent geraakt  Schade na een bedrijfsongeval noemen wij letselschade. Uw werkgever is meestal verplicht uw letselschade te vergoeden na een bedrijfsongeval, maar ook als u letsel oploopt door een fout van een collega of u tijdens werktijd wordt aangereden in het verkeer. Het is dus zeker verstandig letselschade te claimen na een ongeval op het werk.

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn goed verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval. Uw werkgever zal bij werkgeversaansprakelijkheid dan ook zijn letselschade verzekering inschakelen.  Deze neemt de letselschade claim dan in behandeling en handelt uw letselschade claim met u af. Dit is wel zo prettig voor een goede verstandhouding met uw werkgever.

Zorgplicht werkgever

Op werkgevers rust een zorgplicht. De zorgplicht werkgever houdt in dat hij ervoor moet zorgen dat medewerkers en zzp’ers veilig hun werk kunnen doen. De zorgplicht van de werkgever houdt onder andere in:

 • Machines en gereedschappen moeten veilig zijn
 • Er moeten voldoende (schriftelijke) instructies gegeven zijn
 • Het toezicht op het werk moet voldoende zijn
 • Er is veiligheidskleding verschaft
 • De veiligheidsmaatregelen zijn optimaal toegepast

Voldoet de werkgever niet aan zijn zorgplicht? Op grond van de werkgeversaansprakelijkheid dient de letselschade verzekeraar alle letselschade te vergoeden.

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten helpen u graag en 100% kosteloos! Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of ook wel arbeidsongeval is een schade-evenement tijdens werktijd (pauzes meegerekend) waardoor de werknemer of zzp’ er gewond raakt of overlijdt. Bijvoorbeeld als de werknemer van een hoge ladder valt of door een heftruck wordt aangereden.

Niet alleen tijdens een bedrijfsongeval is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Ook in de volgende gevallen is de werkgever gehouden uw schade te vergoeden:

 • u lijdt schade door toedoen van een collega (heftruck ongeluk)
 • er overkomt u tijdens het werk een verkeersongeval (pakketbezorger, pizzabezorger)

Alleen bij woon-werk verkeer is er geen aansprakelijkheid. Sommige werkgevers hebben echter een aanvullende verzekering afgesloten voor letselschade tijdens woon-werkverkeer.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

U heeft een zeer beperkte bewijslast bij een bedrijfsongeval. Slechts bewezen hoeft te worden dat u tijdens het werk een bedrijfsongeval is overkomen en dat u hierbij letsel is opgelopen. Niet bewezen hoeft te worden dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Het is juist de werkgever die moet aantonen dat hij aan zijn verplichtingen uit de wet heeft voldaan. Slaagt hij hierin niet? Dan is hij aansprakelijk voor de letselschade.

Wij krijgen vaak de vragen wat te doen na een bedrijfsongeval. Wij adviseren u na een arbeidsongeval:

 • Meldt het bedrijfsongeval of laat het bedrijfsongeval melden
 • Noteer contactgegevens van eventuele getuigen
 • Laat uw letsel vastleggen door een arts
 • Schakel een letselschade advocaat in

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Letselschade claimen na een ongeval op het werk is niet eenvoudig. Maar gelukkig heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat! Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Wij nemen alle zorgen uit handen en zorgen dat u een maximale schadevergoeding bedrijfsongeval ontvangt. Uw letselschade advocaat:

Hoogte schadevergoeding bedrijfsongeval

De hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval hangt af van vele factoren. Kunt u als gevolg van het ongeval niet meer (volledig) werken? Dan is uw letselschade vergoeding hoger dan in het geval dat u door kunt werken. Welke schadeposten er relevant zijn hangt dan ook af van de persoonlijke situatie.

Voor wat betreft het smartengeld geldt dat bij zwaar lichamelijk letsel (dwarslaesie, amputatie, hersenletsel) de schadevergoeding hoger is dan bij licht letsel.

Wilt u de hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval laten berekenen? Neemt u dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij berekenen en verhalen uw letselschade na een arbeidsongeval kosteloos voor u.

Arbeidsongeval melden is een verplichting

Let op: de werkgever is zelf ook verplicht om een bedrijfsongeval te melden:

Het bedrijfsongeval melden door de werkgever gebeurd bij de arbeidsinspectie. Deze voert een onderzoek uit en stelt een onderzoeksrapport op. Hierin staat onder andere wat de verzekeraar te verwijten valt en welke Arbowet geschonden is.

Schadevergoeding claimen bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval dient uw werkgever alle letselschade te vergoeden. Het gaat dan om alle kosten die u maakt, maar ook om schade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Dit zijn de meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval:

 1. Loonschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Eigen risico zorgverzekering
 3. Eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicijnen
 4. Kosten voor medische behandelingen (fysiotherapeut)
 5. Mantelzorg
 6. Reiskosten
 7. Kosten voor huishoudelijke hulp
 8. Een studievertraging
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Wat is smartengeld?

De eerste 9 schadeposten zijn op geld waardeerbaar. Het zijn materiële schadeposten. Daarnaast maakt smartengeld deel uit van de letselschade vergoeding. Maar wat is smartengeld? Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die u bij het arbeidsongeval lijdt, uw verdriet en het verlies van levensvreugde. Smartengeld is verder een vergoeding voor onder andere:

 • Ontsierende littekens
 • Angstklachten
 • Psychische klachten
 • Een post traumatische stress stoornis (PTSS)
 • Boosheid en frustratie
 • Depressieve klachten

Bij letsel is er altijd recht op smartengeld. Smartengeld berekenen is alleen niet eenvoudig. Letselschade berekenen kan zelfs niet! Daarom begroten wij deze schadepost op basis van voorbeelden uit het verleden. Deze zijn opgesomd in de smartengeld gids.

Wilt u uw smartengeld berekenen of uw letselschade verhalen? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier in wat u op het werk is overkomen. Wij helpen u graag!

Icon

Ongeval in het verkeer onder werktijd en tijdens woon- werkverkeer

In het verkeer gebeuren veel ongelukken, ook tijdens werktijd. Bent u voor uw werk onderweg onder werktijd, dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de letselschade die u door het verkeersongeval lijdt. Bijna iedere werkgever is ook voor deze schade verzekerd. Deze verzekering wordt de WEGAM genoemd.

Ook tijdens woon- werkverkeer kan u een ongeval overkomen. Voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer is uw werkgever niet aansprakelijk. Maar veel werkgevers hebben deze schade vrijwillig verzekerd. Vraag daarom altijd bij uw werkgever na of een verzekering is afgesloten voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer.

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval, wat nu?

Bent u als gevolg van het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever u het eerste jaar vaak door. Het tweede jaar hoeft hij u op grond van de wet nog maar 70% te betalen. Het verlies aan inkomen is letselschade. Deze verhaalt uw letselschade advocaat op de letselschade verzekeraar van de werkgever. Ook na 2 jaar komt uw inkomensschade voor vergoeding in aanmerking.

Is er na 2 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval? Dan komt u in de WIA terecht. Uw werkgever vraagt deze tijdig aan bij het UWV. Wordt het recht op een WIA- uitkering toegewezen? Dan ontvangt u een uitkering. Wel vindt er periodiek een nieuwe (medische) beoordeling plaats.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u ook ontslaan. Wel is er recht op een transitievergoeding.

Is uw inkomensschade het gevolg van een bedrijfsongeval? Dan dient de letselschade verzekeraar het tekort aan inkomen te vergoeden. Dit geldt ook voor uw pensioenschade. Er wordt bij inkomensschade door letsel een vergelijking gemaakt tussen het inkomen voor het ongeval en na het ongeval. Het verschil is inkomensschade.

Bij arbeidsongeschiktheid maat de inkomensschade dus onderdeel uit van uw letselschade vergoeding.

ZZP’ er en een bedrijfsongeval, waar heb ik recht op?

Tot enkele jaren geleden konden alleen medewerkers in loondienst gebruik maken van de werkgeversaansprakelijkheid. Omdat er steeds meer zzp’ers in Nederland werkzaam zijn, heeft de wetgever de wet aangepast. Het nieuwe artikel 7:658 lid 4 luidt:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van dit artikel is een bedrijf dus als opdrachtgever aansprakelijk voor iedereen die in zijn onderneming aan het werk is, met of zonder arbeidsovereenkomst. Dus ook zzp’ers en uitzendkrachten kunnen gebruik een bedrijf aansprakelijk stellen. Deze onderneming noemen wij de ‘materiële werkgever’.

Bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie

Bent u na het ongeval opgenomen in het ziekenhuis of is er sprake van blijvend letsel? Dan is de werkgever verplicht om de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie in te schakelen. Dit is ook het geval bij een dodelijk bedrijfsongeval. Ook dan moet de werkgever het bedrijfsongeval melden.

De inspecteur doet een onderzoek naar het ongeval en maakt hier van een ongevallen rapport op. Valt de werkgever een verwijt van het arbeidsongeval te maken, dan krijgt hij een boete. Hiervan maakt de inspecteur een boeterapport op. Dit rapport is belangrijk bewijs om aan te tonen dat uw werkgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Laat uw letselschade kosteloos verhalen door een letselschade advocaat

Lijdt u letselschade door een arbeidsongeval? Neemt u dan contact met de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten op. Onze letselschadespecialisten werken landelijk. U kunt dus altijd een beroep op ons doen. De kosten van u rechtsbijstand worden net als uw schade verhaalt op de verzekeraar van uw werkgever. Onze letselschade advocaten werken dus altijd 100% kosteloos voor u!

Bel voor al uw vragen en het verhalen van uw letselschade na een arbeidsongeval 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Onze letselschade advocaten helpen u graag!

De 10 meest gestelde vragen bij een bedrijfsongeval

Hieronder leest u een antwoord op de vraag: “wat is een bedrijfsongeval”, “welke schade wordt vergoed” en op nog veel meer vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Wat is een bedrijfsongeval?

De definitie van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval vinden wij in de Arbowet: een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Uit deze definitie blijkt dat een bedrijfsongeval niet per se tijden uw werk hoeft te gebeuren. Het kan ook tijdens uw pauze gebeuren of in het verkeer door doordat u onder werktijd een verkeersongeval is overkomen. Bijvoorbeeld omdat u iets aan het afleveren was voor uw werkgever.

Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Op de werkgever rust een zware zorgplicht. U moet veilig uw werk kunnen doen. De werkgever moet daarom zorgen dat machines veilig zijn, u (veiligheids)instructies heeft gekregen en er toezicht op het werk is. Voldoet de werkgever niet aan deze eisen? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid!

Uit de rechtspraak blijkt dat werkgevers bijna altijd aansprakelijk zijn. Is u dus een bedrijfsongeval overkomen, dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Icon

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

De werkgever wordt aansprakelijk gesteld door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Dit is een brief waarin u aangeeft dat u een arbeidsongeval is overkomen en dat u hierbij gewond bent geraakt. U beschrijft verder het letsel (crush letsel, nekklachten, gebroken ledematen) en geeft aan welke schade u door het ongeval lijdt. Dit is de schadeclaim. Ten slotte stuit u de verjaring in de aansprakelijkstelling.

Het vaststellen en verhalen van letselschade is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Daarom heeft u op grond van de wet veelal recht op een gratis letselschade advocaat. Neem daarom contact met ons op, wij stellen de aansprakelijkstelling op en verhalen uw letselschade kosteloos.

Welke letselschade wordt vergoed bij een bedrijfsongeval?

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Deze 10 schadeposten komen het vaakst voor bij een bedrijfsongeval:

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Pensioenschade
 3. Het eigen risico
 4. Kosten medische hulpmiddelen
 5. Facturen van de fysiotherapeut
 6. Reiskosten
 7. Kosten bij een ziekenhuisopname
 8. Huishoudelijke hulp
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Wilt u uw letselschade berekenen laten? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak met onze letselschade advocaat bij u in de buurt: 0800 278 46 26 (gratis) of stuur ons een bericht.

Icon

Wat is smartengeld?

Materiële schade is alle schade die op geld te waarderen is. Zo vergelijken wij bij inkomensschade uw inkomen voor en na het ongeval. Het verschil is schade. Smartengeld berekenen is niet mogelijk. Het is een vergoeding voor pijn, leed, boosheid en littekens.

Smartengeld wordt vastgesteld met de smartengeld gids. Hierin staan rechtszaken uit het verleden waarin smartengeld is vastgesteld. Op basis van deze rechtszaken wordt het smartengeld in een concreet geval begroot.

Meer weten over smartengeld en het berekenen van smartengeld? Meer informatie vindt u hier!

Een bedrijfsongeval, wat nu?

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het belangrijk dat uw werkgever hiervan op de hoogte is. Dit gebeurt automatisch als u met zwaar lichamelijk letsel naar het ziekenhuis bent gebracht. In alle andere gevallen adviseren wij u een schadeformulier in te vullen en getuigenverklaringen te vragen.

Op grond van de wet moet u bewijzen dat u een ongeval op het werk is overkomen en dat u hierbij letsel lijdt. Daarom is het belangrijk dat u het letsel bij een arts meldt. Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen om u bij te staan. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Wanneer bedrijfsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie?

In sommige gevallen is de werkgever verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de arbeidsinspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is het geval indien:

 • Er sprake is van blijvend letsel
 • Bij overlijden van het slachtoffer
 • Bij een ziekenhuisopname

Ik ben arbeidsongeschikt door het bedrijfsongeval, wat nu?

Bij arbeidsongeschiktheid moet uw werkgever u het 1e jaar volledig doorbetalen. In het 2e jaar is dit 70%. Is er tijdelijk sprake van arbeidsongeschiktheid, dan wordt uw inkomen dus doorbetaald. Dit geldt ook voor vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag.

Bent u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan ontstaan er loonschade van 30% van uw inkomen! Mogelijk krijgt u ook een Ziektewetuitkering. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag de werkgever de arbeidsovereenkomst zelfs beëindigen.

Indien er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan wordt uw inkomensschade vergoed. Dit doet de letselschade verzekeraar van uw werkgever. Uw letselschade advocaat regelt dit voor u.

Wat kost een letselschade advocaat?

Bij werkgeversaansprakelijkheid heeft u recht op een kosteloze letselschade advocaat of letselschade jurist. Bij Brugman Letselschade advocaten helpen wij u daarom kosteloos! De kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de letselschade verzekering van de werkgever. U maakt dus nooit kosten voor de rechtsbijstand van onze letselschade specialisten.

Icon

Wat doet een letselschade advocaat?

Het verhalen van letselschade is een ingewikkeld proces en duurt ook vaak lang. Een letselschade advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat een letselschadezaak niet onnodig lang duurt.

Onze letselschade advocaten helpen u van het begin tot het eind. Wij stellen de werkgever aansprakelijk, berekenen uw letselschade en onderhandelen over de schade met de verzekeraar van uw werkgever. Zo weet u zeker dat u de letselschade vergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval en wilt u uw letselschade laten verhalen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Brugman Letselschade Advocaten heeft meer dan 10 afspraaklocaties door heel Nederland. U kunt dus in heel Nederland bij ons terecht, van een letselschade advocaat in Amsterdam, tot een letselschade advocaat in Den Haag en een letselschade advocaat in Utrecht!

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat zich al meer dan 10 jaar bezighoudt met het verhalen van letselschade na bedrijfsongevallen en verkeersongevallen. Bij ons bent u dan ook aan het juiste adres voor het verhalen van uw letselschade. Wij zorgen dat uw schade snel en adequaat verhaald wordt op de letselschade verzekering van uw werkgever. En dat altijd 100% kosteloos!

Bel voor het verhalen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

 

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Friso Brugman is letselschade advocaat in Rotterdam en letselschade advocaat in Den Haag,

 

 • Dezelfde werkdag nog persoonlijke hulp.
 • 7 dagen per week in heel Nederland
 • Meer dan 3.000 cliënten in 14 jaar
 • Volledig kosteloze hulp bij het verhalen van letsel- en overlijdensschade.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman-orde-van-advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar